• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Вчительська скринька

Проектна діяльність в акмеологічному просторі НВК


Організатор : Димкова Ліна Миколаївна


Дата початку: 15.01


Дата завершення: 15.01


Час початку: 14:00


Час завершення: 14:30


Місце проведення заходу: Методичний кабінет


Опис :

Проектна діяльність в акмеологічному просторі НВК

У сучасний період, коли негайне реформування середньої освіти стало нагальною потребою українського суспільства, особливої ваги набувають такі загальноцивілізаційні явища, як технологізація та інформатизація навчально-виховного процесу. Проте, задля того, щоб освітній продукт (учень) в умовах розвитку ринкових відносин та розбудови демократичного суспільства не лише знайшов належне собі місце у суспільно-економічному просторі, але й при цьому міг самореалізуватися, необхідно, щоб основою будь-яких інноваційних проектів був акмеологічний підхід.

Саме акмеологія (від грецьких слів аkmе (вершина) та logos (поняття) як наука про закономірності і шляхи досягнення життєвого і професійного успіху найбільшою мірою співзвучна з запитами часу та відповідає тим завданням, що стоять перед українською школою. Не даремно ж державними стандартами освіти передбачено компетентнісний підхід навчання, що унеможливлює застарілий погляд на якісний показник підготовленості учня до суспільного життя, який зосереджувався в комплексі знань, умінь і навичок. Сучасна школа – це передусім акмеологічний навчальний заклад, орієнтований на формування життєвої компетентності випускника та сприяння його професійному самовизначенню.

Важливою складовою освітнього простору школи слід вважати впровадження акмеологічних життєтворчих технологій, що забезпечують їх результативність і високі досягнення кожного учня. Серед них чільне місце займає метод проектів. Вважаю, що одним із кращих прикладів форму­вання та розвитку життєвих компетентностей учнів є проектна методика, яка сприяє розвитку ініціати­ви, самостійності, організаторських здібностей, сти­мулює процес саморозвитку. Активно використовую проектно-технологічну діяльність учнів і на уроках, і на позакласних заходах.

Великою перевагою проектної діяльності, на мою думку, є вміння, які набувають учні, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати «кінцевий продукт» - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);
 • підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середньої школи;
 • представляти створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.

Метод проектів завжди зорієнтований на само­стійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивіду­альній, так і в парній, груповій діяльності, що завжди передбачає розв'язання проблеми: з одного боку — використання сукупності різноманітних методів, засо­бів навчання, а з іншого — необхідність інтегрування знань, уміння використовувати знання з різних галузей науки, техніки тощо. Результати виконання проектів ма­ють бути, що називається, «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання (якщо практична — конкретний результат) готове до викорис­тання (на уроці, в школі, у реальному житті). Метод про­ектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.

Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими — відеофільм, альбом, бортжурнал, комп'ютерна газета, альманах тощо.

Проектна робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен з учасників не втрачає свого статусу актив­ної діючої особистості, намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям: знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Це позначаєть­ся на загальному формуванні індивідуального стилю дитини. Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають один одному в процесі навчання, розвивають соціальні, розумові та комуні­кативні навички.

Уже впродовж шести років учні нашої школи є активними учасниками суспільного проекту „Громадянин”.

Цей проект здійснюється за такими напрямками:

«Люди з легенди»

Завдання :

· Привернути увагу широких кіл громадськості до збережень свідчень наших земляків про Велику Вітчизняну війну»;

· Сприяти формуванню в учнів шанобливого ставлення до ветеранів війни, до героїв нашого часу;

· Створення волонтерських загонів;

· Сприяти формуванню активної життєвої позиції;

· Виховувати почуття патріотизму, відданості.

«Не будь собі ворогом»

Завдання:

· здійснити внесок у боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД;

· зібрати матеріал, факти, що має знати молодь про ВІЛ та СНІД;

· відпрацювати тренінгові методики з учнями;

«Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Завдання:

· ознайомити учнів з різними формами громадської активності;

· навчити досліджувати суспільну проблему;

· планувати діяльність;

· навчити створювати проекти;

· навчити працювати в групі;

· реалізовувати на праутиці свій план;

· представляти та аналізувати результат своєї діяльності.

«Добро і милосердя даруємо вам..»

Завдання:

· допомога людям похилого віку;

· допомога учасникам АТО,

Результати участі учнів НВК в проекті «Громадянин»

Рік

Напрямок проекту

Назва роботи

Результат

2010

Годівничка

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Притулок моєї мрії

І місце в області

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Первоцвіт

«Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Подаруй троянду

В пам’ять вчителів, яких немає з нами

«Люди з легенди»

Моє село, мої земляки. Їх трудові досягнення

І місце в районному конкурсі проектів

2011

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Галерея кімнатних рослин

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Чисте подвір’я

щороку

«Добро і милосердя даруємо вам..»

Допомога дитячому садочку

щороку

2012

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Посади квітку

щороку

«Добро і милосердя даруємо вам..»

Шануймо літніх людей

щороку

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Кролик, бджілка

Моя Україна

«Люди з легенди»

Історія міст і сіл

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Парад квітів біля школи

щороку

2014

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

Знай, люби свій рідний край

щороку

«Не будь собі ворогом»

Діти протии насильства

щороку

Буяй, цвіти і розквітай, наш милий , рідний край»

В об,єктиві натураліста

щороку

2015

«Добро і милосердя даруємо вам..»

Не залишайся байджим (допомога учасникам АТО)

Влітку – сплели сітку, взимку зібрали кошти на шкарпетки до дня сятого Миколая.

«Добро і милосердя даруємо вам..»

Милосердя

щороку

Приємно відмітити, що серед дорослих є люди, які готові допомогти школярам зробити корисну справу. Учні НВК тісно співпрацюють з фермрським господарством «Лідер». Ці люди підтримують дітей морально та надають матеріальну допомогу (проект «Посади троянду», «Чисте подвір’», Не залишайся байдужим»). Зараз ми вже називаємо їх партнерами по проектній діяльності.

Обов’язковою умовою участі в акції „Громадянин” є презентація проекту громадськості. Разом з учнями узгоджуємо питання щодо організації представлення результатів роботи над проблемою.

У ході презентації учні надають найважливішу інформацію, наводять чіткі аргументи, говорять вільно й невимушено.

Після закінчення проекту обговорюють з наставником свою діяльність, особистий внесок кожного у загальну справу.

Свої проекти учні надсилають на конкурси.

Виступ підготувала Димкова Л.М.